تقویم نمایشگاه

1397/02/19

برگزار گردید .

تاریخ برگزاری : 1397/02/19 لغایت 1397/02/22

ساعت بازدید : 16 الی 21

1397/04/03

برگزار گردید.

تاریخ برگزاری : 1397/04/03 لغایت 1397/04/07

ساعت بازدید : 17 الی 22

1397/04/11

برگزار گردید.

تاریخ برگزاری : 1397/04/11 لغایت 1397/04/15

ساعت بازدید : 17 الی 22

1397/04/19

برگزار گردید .

تاریخ برگزاری : 1397/04/19 لغایت 1397/04/22

ساعت بازدید : 17 الی 22

1397/05/02

برگزار گردید .

تاریخ برگزاری : 1397/05/02 لغایت 1397/05/05

ساعت بازدید : 17الی 22

1397/07/10

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/07/10 لغایت 1397/07/13

ساعت بازدید : 15 الی 21

1397/07/18
1397/08/17

در حال ثبت نام

تاریخ برگزاری : 1397/08/17 لغایت 1397/08/21

ساعت بازدید : 16 الی 22

1397/08/29
1397/09/20

در حال ثبت نام

تاریخ برگزاری : 1397/09/20 لغایت 1397/09/23

ساعت بازدید : 16 الی 21