تقویم نمایشگاه

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/12/12 لغایت 1397/12/18

ساعت بازدید : 10 صبح الی 21 شب

برگزارگردید

تاریخ برگزاری : 1397/11/24 لغایت 1397/11/28

ساعت بازدید : 17 الی 22

برگزارگردید

تاریخ برگزاری : 1397/11/13 لغایت 1397/11/15

ساعت بازدید : 16 الی 21

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/09/26 لغایت 1397/09/30

ساعت بازدید : 16 الی 22

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/09/20 لغایت 1397/09/23

ساعت بازدید : 16 الی 21

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/08/29 لغایت 1397/09/02

ساعت بازدید : 17 الی 23

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/08/17 لغایت 1397/08/21

ساعت بازدید : 16 الی 22

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/07/18 لغایت 1397/07/23

ساعت بازدید :

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/07/10 لغایت 1397/07/13

ساعت بازدید : 15 الی 21

برگزار گردید .

تاریخ برگزاری : 1397/05/02 لغایت 1397/05/05

ساعت بازدید : 17الی 22

برگزار گردید .

تاریخ برگزاری : 1397/04/19 لغایت 1397/04/22

ساعت بازدید : 17 الی 22

برگزار گردید.

تاریخ برگزاری : 1397/04/11 لغایت 1397/04/15

ساعت بازدید : 17 الی 22

برگزار گردید.

تاریخ برگزاری : 1397/04/03 لغایت 1397/04/07

ساعت بازدید : 17 الی 22

برگزار گردید .

تاریخ برگزاری : 1397/02/19 لغایت 1397/02/22

ساعت بازدید : 16 الی 21