تقویم نمایشگاه

1397/12/12

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/12/12 لغایت 1397/12/18

ساعت بازدید : 10 صبح الی 21 شب

1397/11/24

برگزارگردید

تاریخ برگزاری : 1397/11/24 لغایت 1397/11/28

ساعت بازدید : 17 الی 22

1397/11/13

برگزارگردید

تاریخ برگزاری : 1397/11/13 لغایت 1397/11/15

ساعت بازدید : 16 الی 21

1397/09/26

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/09/26 لغایت 1397/09/30

ساعت بازدید : 16 الی 22

1397/09/20

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/09/20 لغایت 1397/09/23

ساعت بازدید : 16 الی 21

1397/08/29

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/08/29 لغایت 1397/09/02

ساعت بازدید : 17 الی 23

1397/08/17

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/08/17 لغایت 1397/08/21

ساعت بازدید : 16 الی 22

1397/07/18
1397/07/10

برگزار گردید

تاریخ برگزاری : 1397/07/10 لغایت 1397/07/13

ساعت بازدید : 15 الی 21

1397/05/02

برگزار گردید .

تاریخ برگزاری : 1397/05/02 لغایت 1397/05/05

ساعت بازدید : 17الی 22

1397/04/19

برگزار گردید .

تاریخ برگزاری : 1397/04/19 لغایت 1397/04/22

ساعت بازدید : 17 الی 22

1397/04/11

برگزار گردید.

تاریخ برگزاری : 1397/04/11 لغایت 1397/04/15

ساعت بازدید : 17 الی 22

1397/04/03

برگزار گردید.

تاریخ برگزاری : 1397/04/03 لغایت 1397/04/07

ساعت بازدید : 17 الی 22

1397/02/19

برگزار گردید .

تاریخ برگزاری : 1397/02/19 لغایت 1397/02/22

ساعت بازدید : 16 الی 21